big slide

"גולש/ת" ו/או " חבר/ה"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.

"אתר Snakes" - לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמו.

כל האמור בתקנון ובכללי ההתנהגות באתר בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון ובכללי ההתנהגות באתר זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

הגבלת גיל: השימוש באתר על כל תכניו ושירותיו ניתן לשימושו של אדם אשר מלאו לו 18 שנים ומעלה, מתחת לגיל 18 שנים מותנה השימוש באישור הורה או אפוטרופוס.

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון וכללי ההתנהגות באתר ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התקנון וכללי ההתנהגות באתר יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

 


 

תקנון אתר סנייקס, קהילת מגדלי חיות אקזוטיות- www.Snakes.co.il

1. גלישה באתר Snakes ושימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה מצדך לקיום כל תנאי התקנון .שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים,ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

2. אתר Snakes שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון ואת כללי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא הסכמת הגולשים והחברים באתר וללא צורך במסירת הודעה כלשהי ומראש לחברי ומשתמשי האתר.השינויים ייכנסו לתוקפם ויחייבו את כלל החברים והגולשים מרגע פרסומם באתר.

3. מאגרי הנתונים / תמונות / מאמרים וכל חומר אחר הנמצא באתר הינו רכושו הבלעדי של אתר Snakes ושל המחבר ו/או היוצר אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי נתונים אלו או כל חלק מהם ללא אישור הנהלת אתר Snakes מראש ובכתב .

4. גולשי וחברי אתר Snakes מתחייבים כי הגלישה באתר Snakes תעשה אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי.

5. חשבון המשתמש ,הכינוי וקוד הכניסה למערכת הינו אישי ואינו ניתן להעברה.חברי האתר מתחיבים לשמור בסוד את קוד הכניסה שנמסר להם עם הרשמתם לאתר ולא לגלות או להעביר לאחר או לאחרות, את שם המשתמש שניתן להם ו/או את הסיסמאות האישיות שקיבלו בעת הרשמתם לאתר Snakes ולא לאפשר לאחר או אחרת לגלוש תחת שמם ו/או כינוים באתר Snakes .

6. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר Snakes ובשירותים הניתנים על ידי האתר ,הינם רכושו הבלעדי של אתר Snakes ו/או של ספק התוכנה ו/או של חברי האתר ו/או שותפים עסקיים שהעניקו לאתר Snakes הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר. למען הסר ספק אתר Snakes הינו הבעלים הבלעדי והחוקי של שמות וסימנים מסחריים ייחודיים של האתר, בפטנטים ובממשקים ייחודיים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בהענקת שירותים שמעניק האתר לחברים ו/או לאורחים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו ו/או בשימוש באתר , לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות,ממשקים,גלריות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, דוחות חברים וטקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול והנמצא באתר.

7. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להשמיץ, למכור,או לעשות שימוש מסחרי במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת הנהלת אתר Snakes.

8. גולשי וחברי אתר Snakes מצהירים כי ידוע להם שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידם והוכנס לאתר ו/או נשלח לאחד או יותר מחברי האתר , הוא באחריותם הבלעדית, והם יהיו האחראים הבלעדיים לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידם. כמו כן כל זכויות היוצרים ו/או זכויות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בהודעות ,במידע, בטקסטים ובכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידם , שייכים לגולשים או לחברים באתר אשר העלו או שלחו אותם לאתר Snakes.

9. גולשי וחברי אתר Snakes מתחייבים כי כל הודעה,דוח,תגובה,מסר אישי וכל חומר אחר שיוכנס או יישלח על ידם ,יהיו נאותים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני.גולשי וחברי אתר Snakes מתחייבים ומסכימים שלא להעלות לאתר ו/או לשלוח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד חברים ו/או גולשים אחרים ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, לרבות חומר בעל אופי מיני,פוליטי ,דתי או על רקע עדתי.

10. גולשי וחברי אתר Snakes מתחייבים שלא לנהוג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לאתר Snakes מנהליו ובעליו ולא להעלות לאתר Snakes כל תוכן המהווה תכנים אסורים כמפורט למעלה ותכנים פליליים .

11. גולשי וחברי אתר Snakes מסכימים ומאשרים בזאת לבעלי אתר Snakes ו/או למי מטעמם לעשות כל שימוש שהוא בתכני הגולשים והחברים ובכלל זה להציגם באתר Snakes ו/או באינטרנט ו/או בעיתונות, ו/או במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה ו/או בכל מדיה שהיא, לרבות לצורך יחסי ציבור וקידום אתר Snakes , לקידום תחום גידול החיות האקזוטיות בישראל, לעריכת תערוכות זוחלים, הפצת מאמרי גידול וזאת לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של בעלי אתר Snakes והכול מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולשים או החברים.

12. השימוש בשירות הפורומים באתר Snakes איננו כרוך בתשלום כלשהו , אלא אם צוין אחרת במפורש ונתקבלה הסכמת הגולש או החבר לביצוע תשלומים כאמור.

13. אתר Snakes ובעליו יהיו רשאים לחסום לפי שיקול דעתם את הגישה לאתר ולמערכות האתר ללא כל הודעה מראש, במקרים חריגים הנובעים מהתנהגות שאינה הולמת ,נוגדת את נהלי האתר ו/או המסכנת טכנית או משפטית את המשך קיום האתר.

14. ידוע לגולשים ולחברים כי באתר Snakes מתבצע פיקוח ממוחשב ורציף על השימוש שעושים הגולשים או החברים בשירותי האתר באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. אתר Snakes רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או ניתוח שימושים ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו הפנימיים של אתר Snakes

15. הגלישה באתר Snakes והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד גולשי וחברי האתר לכך. עם רישומך באתר Snakes יהיה רשאי האתר לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו , נתונים סטטיסטיים,עלון מידע , הזמנות לתערוכות,הזמנות למפגשים , עלוני עצומה וכו'.מדע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמש אותך ואשר אותו מסרת בעת הרשמתך לאתר. האתר מתחייב שלא לעשות במייל שום שימוש מסחרי ,לשלוח "דואר זבל" שאינו קשור ישירות לתכני האתר ולמהות הקהילה ו/או להעבירו לגורם שלישי שאינו קשור ישירות לפורום Snakes .

16. אתר Snakes מתחייב לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיות הגולשים והחברים באתר ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשים או החברים וכל מידע אחר בנוגע אליהם.מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אתר Snakes שומר לעצמו את הזכות לחשוף את הפרטים הנמצאים אצלו, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה לצורך הגשת תלונה ברשויות החוק או נקיטת אמצעים משפטיים .

17. אספקת השירותים ע"י אתר Snakes תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים,באמצעי אחסנה חיצוניים ,בחומרות ברשתות תקשורת ובהתאם לכך, אתר Snakes ובעליו אינם יכולים להתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת,לרבות החדרת תוכנות שנושאות בתוכן וירוסי מחשב , סוסים טרויאניים וכד' למחשבי אתר Snakes ו/או מי מספקיו ו/או מי מטעמו.אתר Snakes ובעליו אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

18.הקישורים (links לאתרים אחרים או לדפים אחרים ברשת ) מתוך אתר Snakes נועדו לנוחיות ורווחת המשתמש בלבד, ואין אתר Snakes אחראי לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד .

19. אתר Snakes רשאי לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר תכנים מהאתר ו/או לשנות את מבנה האתר ו/או את מראהו,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים.כמו כן רשאי אתר Snakes לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים כולם ו/או חלקם בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה ו/או שדרוגים ו/או הקמת מערכות חדשות .

20. אתר Snakes לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים ו/או ציוד נלווה של המשתמשים באתר ולא יהיה אחראי לכל נזק או עגמת נפש שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

21. ידוע ומבן בזאת לחברי האתר כי תכנים המוצגים באתר Snakes לרבות תכנים שמקורם במשתמשים אחרים (כולל מנהלי ובעלי האתר) ,הנם בגדר המלצה בלבד  ואינם מחליפים ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. אתר Snakes אינו אחראי לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש עצמו ,רכושו ו/או לצד שלישי  עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

22. הנהלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם המשתמש , כתובת דואר אלקטרוני של המשתמש,סילוק מפורומים, וחסימת IP.

 


 

כללי התנהגות באתר Snakes ובפורומים השונים:

חברי האתר והפורומים כוללים מגוון רחב של אנשים, תחומי עניין וגילאים שונים. אצלנו כולם נהנים מיחס שווה. בדיוק כמו בשאר האתרים בעולם, נהגו בכבוד, סבלנות ושימרו על הכללים:

1.בהודעות יש לשמור על כללי דיון נאותים, אנא הקפידו על שמירת שפה הולמת וחברית, אין לקלל , אין להשמיץ , אין לנבל את הפה, אין להעליב,אין להשתמש בהודעות גזעניות או הודעות בעלי אופי מיני ואין להשתמש בשפה גסה.

2.אין להכניס הודעות או תגובות להודעות שיכול להשתמע מהן עידוד לאלימות ו/או הפרת חוק ו/או ביצוע עבירות ו/או אלימות מילולית.

3.יש להשתדל ולרשום הודעות ברורות עם סימני פיסוק וניקוד ולהכניס רווחים ופסקאות חדשות כדי שלכולם הקריאה תהיה מהנה יותר.

4.אין להירשם לאתר תחת שמות פרובוקטיביים ו/או פוגעים ו/או אסורים ו/או חסרי משמעות כמו מספרים וכו'.

5.יש להכניס הודעות בהתאם לסוגן ותוכנן לפורומים השונים ,לדוגמא : לוח המכירות.

6.אין להשתמש בפורום כבמה להודעות אישיות, לשם כך הוקמה עבורכם מערכת מסרים אישיים.

7.חוק זכויות יוצרים נישמר בקפידה באתר זה,במידה ואתם מעוניינים לפרסם תמונה ו/או מאמר ו/או הודעה ו/או סרט מאתר אחר ו/או מספרות מקצועית ו/או מעיתונות יש לעשות זאת כהפניה לקישור הרלוונטי בלבד ולציין קרדיט ליוצר , ולא להעתיק ולהדביק את ההודעה .

8.אין להכניס הודעות בפורומים השונים בדבר הורדת תוכנות מרשת האינטרנט בצורה בלתי חוקית ו/או למסור כתובות של אתרי שיתוף קבצים בלתי חוקיים או להסביר לחברים כיצד לעשות זאת.

9.האתר הינו מקום מפגש של קהילת מגדלי החיות האקזוטיות בארץ המושתת על שמירת ערכי הטבע ולכן נסיר כל הודעה שנראת פוגעת בערכי הטבע על פי החוק וגם מכירתם של בעליי חיים אסורים ביבוא ומכירה ימחקו.

10.אין להכניס לאתר ו/או לפורומים השונים הודעות בעלות אופי מסחרי ו/או הודעות פרסום גלוי או סמוי ו/או הודעות פרסום של נותני שירותים בכל תחום .

11.על מנת שנעשיר את הידע ונתמקצע, אנא הקפידו על דיווחים מלאים ואמינים, הודעות ללא פירוט מנמלי או הכנסת תמונות בלבד יימחקו על ידי הנהלת האתר.

12.יש לדווח להנהלת האתר במייל המיועד לכך על כל הודעה ו/או תגובה ו/או מאמר/או מסר אישי שנראים לכם כפגיעה בכם או באתר.אין להעיר ו/או להעליב ו/או להשמיץ משתמש בגין כתיבת הודעה כזו אפילו שנראה לכם שאתם צודקים.הנהלת האתר תבדוק את המקרה ותפעל בהתאם לגופו של עניין.

13.אין להציף את הפורומים בהודעות סתמיות וללא עניין לחברים ואין להכניס בדיחות שיכולות או עלולות לפגוע בחברים ממגזרים שונים.

14.האתר הינו אתר פרטי, כל פרסום מסחרי יעשה בתיאום מול הנהלת האתר ומראש.

15.הנהלת האתר ומנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך ולמחוק הודעות שאינן הולמות או לחסום משתמשים שאינם פועלים ברוח הפורום.

20.אין להעלות או להמציא קישורים לתכנים או אתרים שנמצאים בהם וירוסי מחשב ו/או סוסים טרויאניים ו/או תוכנות ריגול , כדי לפגוע באתר או באחד ממשתמשיו.

21.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא להחזיר פעם נוספת משתמש או חבר שהושעה ו/או נמחק מהאתר אפילו שמשתמש זה יירשם תחת שם או ניק אחר.

לפניות להנהלת אתר סנייקס במייל הבא: Snakesforum@gmail.com

כתבו תגובה...
0 תגובות

מגדירים


הערוץ שלנו ביוטיוב

 
fbannergroup